سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
معجم فقهی آیت الله گلپایگانی  
محقق 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
مرکز تحقیقات دار التقریب  
محقق 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  
محقق 
1371/07/01 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
مرکز تحقیقات دارالتقریب  
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه قم  
مدرس 
1372/07/01 
 
فلسفه 
تدریس 
مرکز تخصصی حوزه علمیه 
مدرس 
 
 
اقتصاد اسلامی 
تدریس 
مرکز تخصصی حوزه علمیه 
مدرس 
 
 
متون فلسفه 
تدریس 
جامعه‌الزهرا 
مدرس 
 
 
کفایه و مکاسب 
تدریس 
دانشگاه قم  
مدرس 
 
 
-----