تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
 
فلسفه 
تربیت مدرس تهران 
 
فوق لیسانس 
 
فلسفه 
مرکز تربیت مدرس قم 
 
خارج